Handledning


Grupphandledning
 


Grupphandledning innebär att en grupp yrkesverksamma träffas regelbundet med en handledare som kommer "utifrån".


Dessa tillfällen utgör en möjlighet att reflektera över sitt arbete och sig själv samt att lyssna på andra.


Handledningen pågår vanligtvis under ett år eller mer. Sekretess är en självklarhet.


Den metodik jag använder bygger på "systemisk och salutogen grund". Det innebär att man utgår från att vi påverkar och påverkas av andra i systemet t. ex arbetsgruppen. Salutogen är motsatasen till patogen och betyder hälsobefrämjande.

ork right

 

 

Syfte

Att höja kompetens och utvecklas i sin yrkesroll


Att dela den känslomässiga bördan


Att lätta på trycket


Att förstärka teamkänsla och utveckla arbetsgruppen

 

Arbetsmiljöforskaren Steinar Stjernö konstaterar: "Vi fann ingen faktor som var så effektiv att dämpa stress och oro som god handledning". Dessutom tillkommer utbytet av "Den tysta kunskapen" alltså att frigöra hela gruppens samlade kompetens.

 

Handledarens roll 

Handledaren är samtalsledare och ansvarar för formen och etiken. Handledaren ska leda processen framåt och ställa adekvata frågor. Däremot ska inte handledaren komma med alla svar! Handledaren bör vara en för organisationen fristående person, vara utbildad och ha erfarenhet av samtalsmetodik.

 

Vad krävs av den handledde

Den som ingår i en grupp förväntas att prioritera handledningstillfällena så långt det är rimligt och att höra av sig vid förhinder.Vidare har gruppmedlemmarana ansvar för innehållet, dvs vad som tas upp.

 

För vilka grupper? 

Inom socialtjänsten finns sedan länge en tradition att tillhandahålla handledning. Sedan ett par år tillbaka  finns exempel på skolor och förskolor där personalen  erbjuds handledning. Ytterligare yrkesgrupper har upptäckt att regelbunden handledning i grupp är ett mycket effektivt redskap.

Arbetslivet ställer allt högre krav.Tempot ökar: Nya och fler uppgifter tillkommer, komplexiteten tilltar, färre ska ta hand om mer. Oavsett yrkesområde finns behov av reflektion i "lugn och ro" tillsammans med arbetskamrater och professionell handledare.

Inbjudan till konvent

Ork-idékonvent 4 och 5 nov 2017 på Villa Fridhem Härnösand

 

Läs programmet här

Återträff för kriscoacher

Välkommen till återträff


4-5 november 


Läs mer


© 2012. Ork-Idé.